Hiện trạng các dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất - thành phố Hà Nội năm 2010

 
Hiện trạng các dự án đầu tư trong các Khu công nghiệp, Khu chế xuất - thành phố Hà Nội năm 2010

Tác giả:

Nhà xuất bản: --

Mã sách: KCN-CX4

Theo dõi chúng tôi