Hiện trạng các Khu công nghiệp, Khu chế xuất - thành phố Hà Nội năm 2010

 
Hiện trạng các Khu công nghiệp, Khu chế xuất - thành phố Hà Nội năm 2010

Tác giả:

Nhà xuất bản: --

Mã sách: KCN-CX3

Theo dõi chúng tôi