BCKH tổng hợp đề tài Định hướng và các giải pháp phát triển hợp tác quốc tế của thành phố HN về khoa học và công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn 2030

 
BCKH tổng hợp đề tài Định hướng và các giải pháp phát triển hợp tác quốc tế của thành phố HN về khoa học và công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn 2030

Tác giả: TS. Vũ Quốc Bình

Nhà xuất bản: --

Mã sách: ĐT02

Theo dõi chúng tôi