Phát triển kinh tế tri thức trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020

 
Phát triển kinh tế tri thức trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2011 - 2020

Tác giả: TS. Nguyễn Đình Dương

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Mã sách: VXB6A,B

Theo dõi chúng tôi