Hậu giải phóng mặt bằng ở Hà Nội - vấn đề và giải pháp (Sách tham khảo)

 
Hậu giải phóng mặt bằng ở Hà Nội - vấn đề và giải pháp (Sách tham khảo)

Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Chí Mỳ - TS. Hoàng Xuân Nghĩa

Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia

Mã sách: VXB2A,B

Theo dõi chúng tôi