A PHP Error was encountered

Severity: Notice

Message: Only variable references should be returned by reference

Filename: core/Common.php

Line Number: 257

Quy hoạch tổng thể "Phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" (Bản đủ)

Quy hoạch tổng thể "Phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030" (Bản đủ)

 
Quy hoạch tổng thể

Tác giả:

Nhà xuất bản: --

Mã sách: TLCN3B


BÁO CÁO TỔNG HỢP 

QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Tài liệu gồm 3 phần:

Phần 1: Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (phần 1,2).

Phần 2: Báo cáo tổng hợp quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội TP Hà Nội đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 (phần 3 và phụ lục I,II,II,IV).

Phần 3: Mục lục tổng thể báo cáo.


 

Thông tin liên hệ lấy tài liệu:

Trung tâm thông tin thư viện - Viện nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 15 Cung Trí Thức Thành Phố Lô đất D25 - Khu đô thị mới Cầu Giấy - Quẫn Cầu Giấy - Hà Nội

Điện thoại: 04 33 54 71 78, Fax: 04 33 54 71 78

Website: http://vienktxhhanoi.org.vn  Email: vienktxh@gmail.com

 

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.. I

PHẦN THỨ NHẤT - HIỆN TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ CÁC LỢI THẾ,  HẠN CHẾ, CƠ HỘI, THÁCH THỨC CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI 3

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HIỆN TRẠNG KINH TẾ - XÃ HỘI THỦ ĐÔ HÀ NỘI 3

1. Tổng quan về hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. 3

2. Hà Nội trong tổng thể cả nước, so sánh với các đô thị lớn, các thủ đô. 10

II. LỢI THẾ, HẠN CHẾ, CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC.. 11

1. Lợi thế. 12

2. Hạn chế. 13

3. Cơ hội 14

4. Thách thức. 14

PHẦN THỨ HAI - PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030. 16

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI 16

II. LUẬN CHỨNG VỀ QUY MÔ, TỔ CHỨC KHÔNG GIAN PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI 16

1. Dự báo dân số thành phố Hà Nội 16

2. Tổ chức không gian đô thị Hà Nội 18

III. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030. 20

IV. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU VÀ CÁC TRỌNG TÂM PHÁT TRIỂN.. 21

1. Quan điểm phát triển. 21

2. Mục tiêu phát triển. 21

3. Các trọng tâm phát triển 25

V. CÁC NGÀNH KINH TẾ. 25

1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế Thủ đô theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp  25

2. Dịch vụ. 26

3. Công nghiệp. 31

4. Nông lâm thủy sản và nông thôn. 35

VI. CÁC LĨNH VỰC XÃ HỘI 39

1. Lao động, việc làm.. 39

2. Văn hoá. 40

3. Giáo dục và đào tạo. 43

4. Y tế. 45

5. Thể dục, thể thao. 47

6. Khoa học và công nghệ. 47

7. Quốc phòng, an ninh. 48

VII. KẾT CẤU HẠ TẦNG.. 49

1. Mạng lưới giao thông. 49

2. Hệ thống cấp điện. 54

3. Thông tin và truyền thông. 55

4. Cấp nước. 55

5. Thủy lợi, thoát nước và xử lý nước thải 56

6. Xử lý chất thải rắn. 57

7. Nghĩa trang. 58

VIII. PHÂN KHU CHỨC NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU VỰC   58

1. Phân khu chức năng. 58

2. Định hướng phát triển các khu vực. 58

3. Định hướng sử dụng đất 60

PHẦN THỨ BA - CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN QUY HOẠCH VÀ KIẾN NGHỊ 61

I. GIẢI PHÁP HUY ĐỘNG VỐN ĐẦU TƯ.. 61

1. Dự báo nhu cầu vốn đầu tư. 61

2. Các giải pháp huy động vốn. 61

II. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH.. 63

III. MỞ RỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ. 64

IV. TĂNG CƯỜNG HỢP TÁC, PHỐI HỢP VỚI CÁC BỘ, NGÀNH TRUNG ƯƠNG VÀ ĐỊA PHƯƠNG TRONG VÀ NGOÀI VÙNG.. 65

V. NÂNG CAO HIỆU QUẢ VÀ HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC.. 66

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN QUY HOẠCH.. 67

VII. KIẾN NGHỊ VỚI TRUNG ƯƠNG.. 68

PHỤ LỤC I - CÁC YẾU TỐ, ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN VÀ THỰC TRẠNG CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC.. 69

I. CÁC YẾU TỐ, ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN.. 69

1. Vị trí địa kinh tế. 69

2. Khí hậu. 70

3. Địa hình. 70

4. Tài nguyên nước. 71

5. Tài nguyên đất và thực trạng sử dụng đất 71

6. Tài nguyên rừng. 72

7. Tài nguyên khoáng sản. 73

8. Tài nguyên du lịch. 73

9. Dân số, lao động. 74

II. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH VÀ LĨNH VỰC.. 76

1. Công nghiệp. 76

2. Dịch vụ. 83

3. Nông lâm thủy sản. 85

4. Các lĩnh vực xã hội và khoa học - công nghệ. 89

5. Kết cấu hạ tầng. 97

6. Hiện trạng môi trường. 106

PHỤ LỤC II - TÁC ĐỘNG CỦA BỐI CẢNH QUỐC TẾ, TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI 109

I. TÁC ĐỘNG BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ KHU VỰC.. 109

1. Bối cảnh quốc tế. 109

2. Bối cảnh khu vực. 110

3. Vai trò của các đô thị lớn ngày càng tăng trong thế giới hiện đại 111

II. TÁC ĐỘNG CỦA BỐI CẢNH TRONG NƯỚC.. 112

1. Bối cảnh trong nước. 112

2. Bối cảnh trong vùng Đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) và vùng Kinh tế trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ. 112

PHỤ LỤC III - CÁC PHƯƠNG ÁN TĂNG TRƯỞNG VÀ CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ CỦA THỦ ĐÔ HÀ NỘI 114

I. PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN 

II. YÊU CẦU ĐỐI VỚI TĂNG TRƯỞNG CỦA HÀ NỘI 116

1. Tạo việc làm.. 116

2. Đảm bảo là đầu tàu tăng trưởng. 117

3. Các yếu tố khác. 117

III. CÁC PHƯƠNG ÁN TĂNG TRƯỞNG.. 117

1. Phương án 1. 117

2. Phương án 2. 118

3. Phương án 3. 119

PHỤ LỤC IV - CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ.. 121

Tài liệu liên quan
Theo dõi chúng tôi