Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của thành phố Hà Nội.

 
 Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 của thành phố Hà Nội.

Tác giả:

Nhà xuất bản: --

Mã sách: hdnd11

http://www.dbndhanoi.gov.vn/LinkClick.aspx?fileticket=Fh43S0jGfxI%3d&tabid=319

Theo dõi chúng tôi