Việc làm của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng đồng bằng sông Hồng đến 2020 (bìa mềm)

 
Việc làm của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa vùng đồng bằng sông Hồng đến 2020 (bìa mềm)

Tác giả:

Nhà xuất bản: --

Mã sách: CT42

Tài liệu liên quan
Theo dõi chúng tôi