Luật doanh nghiệp năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành (bìa mềm)

 
Luật doanh nghiệp năm 2005, được sửa đổi, bổ sung năm 2009 và văn bản hướng dẫn thi hành (bìa mềm)

Tác giả:

Nhà xuất bản: --

Mã sách: PL21

Theo dõi chúng tôi