BCKH Tổng kết đề tài Các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020

 
BCKH Tổng kết đề tài Các giải pháp tổ chức thực hiện hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN trên địa bàn Hà Nội giai đoạn 2010 - 2020

Tác giả: TS. Nguyễn Thành Công

Nhà xuất bản: --

Mã sách: ĐT05

Theo dõi chúng tôi